Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle. EU:n yleinen tietosuoja-asetus, (2016/679), artiklat 13 ja 14

Tietosuojarekisterin tiedot

1. Rekisterin nimi

LimeSurvey

2. Tietosuojarekisterin käsittelyn tarkoitus

Ei yksilöityjä henkilötietoja. Vastaaminen anonyymisti.

3. Rekisterinpitäjä

Tampereen Vuokra-asunnot Oy, y-tunnus 1611289-1

4. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Outi Saarela, outi.saarela@tampere.fi

5. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella

[ ] Ei
X Kyllä
Sopimuksin rajatuilla yhteistyötahoilla sekä viranomaistahoilla omien velvotteidensa hoitamiseksi.

Tietojen käsittelyn lainmukaisuus

A)
[ ] Yleinen etu/Julkisen vallan käyttö
[ ] Lakisääteinen velvoite
[ ] Toimintaa ohjaava lainsäädäntö
X Suostumus
[ ] Sopimuksen täytäntöönpano

B)
[ ] Rekisteri on viranomaistoiminnan rekisteri
[ ] Rekiteri on julkishallinnon vapaaehtoisen tehtävän rekisteri

C) Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien
X Ei
[ ] Kyllä

Rekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus

6. Rekisterissä olevat henkilötiedot

Ei yksilöityjä henkilötietoja. Vastaaminen anonyymisti.

7. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät
(järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet)

LimeSurvey

8. Rekisterissä  on manuaalista (paperi) aineistoa

X Ei
[ ] Kyllä

9. Rekisterin tietolähteet

Rekisterin vastaukset saadaan rekisteröidyltä itseltään.

10. Tietojen suojaamisen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tietoja ei säilytetä paperisena. Asiatietoihin on pääsy vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään, sekä rekisterin teknisen alustan tarjoajalla.

11. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus

Tietojen säännönmukainen luovutus
X Ei
[ ] Kyllä

12. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle
(EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle)

X Ei
[ ] Kyllä