Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän informointi rekisteröidylle. EU:n yleinen tietosuoja-asetus, (2016/679), artiklat 13 ja 14

Henkilörekisterin tiedot

1. Rekisterin nimi

Stipendirekisteri

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään stipendinhaku prosessissa. Henkilötietojen käsittely on tarpeen, jotta saamme tiedon hakijoista, jossa rekisteröity on osapuolena, tai toteuttaaksemme edeltävin toimenpitein stipendin jakamisen.

3. Rekisterinpitäjä

Tampereen Vuokra-asunnot Oy, y-tunnus 1611289-1

4. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Outi Saarela, outi.saarela@tampere.fi

5. Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella

[ ] Ei
X Kyllä
Sopimuksin rajatuilla yhteistyötahoilla sekä viranomaistahoilla omien velvotteidensa hoitamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus

A)
[ ] Yleinen etu/Julkisen vallan käyttö
X Suostumus

B)
Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien
X Ei
[ ] Kyllä

Henkilörekisterin henkilötiedot, tietolähteet ja tietojen luovutus

6. Rekisterissä olevat henkilötiedot

Rekisteriin tallentuu hakijan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot sekä huoltajan nimi ja yhteystiedot.

7. Rekisteritietojen ylläpitojärjestelmät
(järjestelmän/sovelluksen nimi/nimet)

LimeSurvey

8. Rekisterissä  on manuaalista (paperi) aineistoa

X Ei
[ ] Kyllä

9. Rekisterin tietolähteet

Rekisterin säännönmukaiset tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen suostumuksellaan.

10. Tietojen suojaamisen periaatteet

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistointiohjeilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Jokainen käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan.

11. Rekisterissä olevien henkilötietojen luovutus

Tietojen säännönmukainen luovutus
X Ei
[ ] Kyllä

12. Rekisterin tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle
(EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle)

X Ei
[ ] Kyllä

13. Henkilötietojen säilytysajat/Säilytysajan määrittämiskriteerit

Tietojen säilyttämisessä noudatetaan Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n arkistointiohjeita ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

14. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet löytyvät oheisesta linkistä.