Ympäristövastuu

Olemme ympäristövastuullinen vuokranantaja. Se tarkoittaa, että toimimme ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, ympäristölainsäädäntöä noudattaen. Ympäristöohjelmamme tavoitteena on asukkaiden, yhtiön sidosryhmien ja henkilöstön ympäristötietoisuuden parantaminen sekä tietysti ympäristöstä huolehtiminen. Pyrimme aina tunnistamaan mahdolliset ympäristöriskit etukäteen.

Ohjeita ympäristövastuulliseen asumiseen

Lämmitys

Asuinkiinteistön hoitokustannuksista noin kolmannes muodostuu energian- ja vedenkulutuksesta. Kulutusta voidaan vähentää hyvällä kiinteistön energiataloudellisella ylläpidolla. Suurin osa kiinteistöjen energiakulutuksesta syntyy lämmityksen seurauksena.  Liian korkeiden sisälämpötilojen alentaminen on tehokas ja helppo tapa vähentää lämmitysenergian kulutusta.  Samalla parannetaan yleensä myös asumisen viihtyvyyttä, kun esimerkiksi suuret lämpötilaerot rakennuksen eri osissa tasoittuvat.  Asukkaana voit kiinnittää huomiota mm. huone-, porras- ja varastotilojen oikeisiin lämpötiloihin. Oman huoneiston energiatehokkain tapa tuulettaa on nopea ristiveto.

Vesi

Vedenkulutus on merkittävä asumiseen liittyvä ympäristönäkökohta. Energiakulutuksesta veden kulutus on se, johon jokainen voi omilla toimillaan eniten vaikuttaa. Vettä säästämällä vähennetään myös energiakulutusta, sillä veden lämmittäminen ja puhdistaminen kuluttavat energiaa. Erityisesti lämpimän veden kulutukseen tulisi kiinnittää huomiota. Tilastojen mukaan kerrostaloasunnoissa kuluu keskimäärin 150 litraa vuorokaudessa asukasta kohden. Keskimäärin noin 40 % on lämmintä vettä.

Asuntokohtaiset vesimittarit pudottavat kulutettavan veden määrää keskimäärin noin 30 litraa asukasta kohden vuorokaudessa. Uudisrakennuksiin ja laajoihin peruskorjauksiin sisältyy asuntokohtaisten vesimittareiden asennus. Asuntokohtaisten vesimittareiden asentaminen huoneistoihin ilman muuta korjausta ei kuitenkaan ole taloudellisesti perusteltua. Energiatehokas korjaus maksaa itse itsensä takaisin järkevässä ajassa.

Sähkö

Asumisen perusedellytyksiä ovat lämmön ja veden lisäksi sähkö. Asukkaat tarvitsevat sähköä asumiseen, ja asuinkiinteistön laitteet vaativat puolestaan sähköä toimiakseen. Asukkaat voi omilla valinnoillaan vähentää sähkönkulutustaan ja suosia energiatehokkaita sähkölaitteita. Säästöjä syntyy käyttötottumusten muutoksilla. Suuri merkitys on myös sillä, että hankittaessa kodin laitteita valitaan vähän energiaa kuluttavia ja pitkään kestäviä tuotteita.

Kiinteistösähköä kuluu mm. erilaisiin sähköisiin laitteisiin, valaistukseen, ja saunoihin. Sähkönkulutusta voidaan vähentää kiinnittämällä huomiota sähkölaitteiden energiatehokkuuteen sekä niiden käyttöön, kuten turhien saunavuorojen karsimiseen. Kiinteistövalaistus on turvallisuussyistä tärkeää, joten siitä ei sähkönkulutuksessa tule säästää. Valaistuksessa tavoitteena on energiatehokkaampien valaisinratkaisujen hyödyntäminen.

Jäte

Paras keino hillitä jätehuoltokustannusten kasvua on ehkäistä jätteen syntyä. Vuotuisesta sekajätteestä runsas kolmasosa koostuu biojätteestä, viidesosa pahvista, paperista ja kartongista ja vajaa kolmannes muusta palavasta jätteestä.

Jätehuollossa asukkaista ohjataan jätteiden lajitteluun ja niiden synnyn ehkäisyyn sekä kierrätyksen lisäämiseen. Mikäli kiinteistöllä ei ole lajittelumahdollisuuksia, vuokralainen voi tarkistaa kotitalouksille tarkoitettujen hyödynnettävien jätemateriaalien kierrätyspisteiden tiedot paikallisen jätepalvelutuottajan internetsivulta.

Lajittelua tehostamalla ja kierrätystä sekä jätteiden hyöty- ja uudelleenkäyttöä lisäämällä on mahdollista ehkäistä kustannusten nousua. Jätteen loppusijoittaminen kaatopaikalle on kallein vaihtoehto niin taloudellisesti kuin ympäristönsuojelullisestikin.

Vikailmoitukset

Havaituista vioista on ilmoitettava välittömästi huoltoyhtiölle. Vuotava hana, wc-säiliö tai putkivuoto voivat aiheuttaa turhaa kulutusta ja korjaamattomina aiheuttaa huomattavia lisävahinkoja.

Ympäristötietoisuus

Jokainen on vastuussa ympäristönsä hyvinvoinnista. Kaikki voivat omilla arkisilla valinnoillaan vaikuttaa energian ja materiaalien kulutukseen. Usein jo pienikin muutos käyttötottumukissa saa aikaan tuntuvia vaikutuksia. Jokainen tekomme tai päätöksemme – niin kotona, vapaa-aikana kuin työpaikallakin – vaikuttaa ympäristömme tulevaisuuteen.

Siisteys, viihtyvyys ja turvallisuus

Yleinen siisteys, viihtyvyys ja turvallisuus luovat omalta osaltaan hyvän asuinympäristön.  Kiinteistöjen ylläpitoon ja huoltoon kuuluvat muun muassa yleisten alueiden ja rakennusten siisteydestä ja kunnosta huolehtiminen. Toimivat kiinteistökohtaiset jätteidenkeräys- ja lajittelupisteet auttavat järjestyksen ylläpidossa.